Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ALLSMART KARTICOM

Coral Croatia d.o.o.

Pere Budmanija 5

10000 Zagreb

OIB:72594208197

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA allSmart loyalty KARTICOM

Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197 (dalje u tekstu: Coral) je pokrenuo program vjernosti i nagrađivanja kupaca pod nazivom allSmart – kartica pogodnosti. allSmart kartica je kartica vjernosti koja se koristi za ostvarivanje pogodnosti i bodova prilikom kupnje robe (goriva i ostale trgovačke robe) i usluga na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o.. Izdavatelj allSmart kartice je Coral Croatia d.o.o. te kartica ostaje u njegovom vlasništvu za cijelo vrijeme korištenja kartice od strane Korisnika kartice. Korisnik allSmart kartice može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koja Coralu dostavi i stavi na raspolaganje osobne podatke koje je nužno navesti u Pristupnom obrascu za izdavanje allSmart kartice (dalje: Pristupnica). Coral ima pravo ove Opće uvjete u svako doba izmijeniti. Smatra se da su izmjene i dopune Općih uvjeta Kupcu i Korisniku Kartice poznate s danom kada je njihova izmjena i/ili dopuna objavljena na internetskoj stranici www.coralenergy.hr

 

1.    OPĆI UVJETI POSLOVANJA allSmart loyalty KARTICOM


1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja Coral Croatia d.o.o. allSmart loyalty karticom (u nastavku: Opći uvjeti) koriste se u svrhu definiranja kupovine roba i usluga allSmart loyalty karticom (u nastavku: Kartica) na benzinskim servisima Corala na teritoriju Republike Hrvatske.

 

1.2. Coral ima pravo ove Opće uvjete u svako doba izmijeniti. Smatra se da su izmjene i dopune Općih uvjeta korisniku Kartice (u nastavku: Korisnik) poznate s danom kada je njihova izmjena i/ili dopuna objavljena na internetskoj stranici www.coralenergy.hr

 

2.    allSmart loyalty KARTICA – IZDAVANJE I KORIŠTENJE

 

2.1. allSmart loyalty kartica (u daljnjem tekstu Kartica) namijenjena je svim punoljetnim fizičkim osobama, koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

 

2.2. Podaci Korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo u svrhu odobravanja popusta i informiranja Korisnika o različitim akcijama i pogodnostima koje nudi Coral, ovisno o danoj privoli Korisnika. 

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (dalje: Izjava) sastavni je dio Pristupnice. Coral neće uzeti u obzir razmatranje bilo koje Pristupnice (uključujući Izjavu) koja nije ispunjena u dijelovima koji se smatraju nužnim za pružanje usluge.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Korisnik allSmart loyalty Kartice potpisom i/ili prihvaćanjem (u elektroničkom obliku) Izjave koja je integralni dio Pristupnice daje izričitu privolu/privole Coralu da prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke, sukladno zakonskim propisima, a sve u svrhe povezane s izdavanjem i korištenjem Kartice te ostale svrhe navedene u Pristupnici, kao i radi ostvarivanja općih i personaliziranih pogodnosti.

Korisnik potpisom i/ili prihvaćanjem Pristupnice potvrđuje da je upoznat/a sa načelima obrade osobnih podataka Coral Croatia d.o.o. izraženima u Politici privatnosti te na postojanje prava na uvid, pristup, ispravak i brisanje podataka koji se na njega odnose, kao i na podnošenje zahtjeva za izdavanjem preslike njegovih osobnih podataka kojima Coral raspolaže. Korisnik potpisom i/ili prihvaćanjem Pristupnice također potvrđuje i jamči pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da je punoljetan te da ima prebivalište na području Republike Hrvatske.

Korisnik ima pravo privolu u svakom trenutku povući pisanom obavijesti ili putem elektroničke pošte [email protected], kao i  pravo podnijeti Coralu prigovor, a ujedno i pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Više o pravima Korisnika kao ispitanika, načinu prikupljanja osobnih podataka, svrhama obrade osobnih podataka, sigurnošću osobnih podataka te drugim pitanjima povezanim uz Opću uredbu o zaštiti podataka možete pronaći u našoj Politici privatnosti na našoj web stranici ili istu možete dobiti na uvid u našem sjedištu svakog radnog dana, unutar radnog vremena.

Podaci o voditelju obrade i Službeniku za zaštitu osobnih podataka:

VODITELJ OBRADE: Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197

 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: [email protected]

 

2.3. Kartica je izdana na ime (putem Pristupnice i temeljem podataka navedenih na istoj) te nije prenosiva. Karticu može koristiti isključivo osoba na koju je Kartica izdana. Djelatnik benzinskog servisa Coral Croatia d.o.o. ima pravo zatražiti osobni dokument na uvid kojim provjerava identitet osobe koja koristi karticu i odbiti korištenje Kartice te pogodnosti koje ista pruža ukoliko isto ne bude pruženo, a osim toga i oduzeti karticu ukoliko je ista predana drugoj osobi na korištenje. Svako korištenje i uporaba Kartice od strane neovlaštene osobe smatrat će se zlouporabom Kartice, koje uz sebe veže mogućnost otkazivanja kartice od strane Corala, o čemu Coral autonomno odlučuje.

 

2.4. Korisnici koji nisu koristili svoju Karticu 12 (dvanaest) mjeseci i duže, mogu biti isključeni iz programa vjernosti (allSmart loyalty programa). Takvi Korisnici mogu se ponovno uključiti u allSmart program bez ikakvih ograničenja, ponovnim podnošenjem zahtjeva za izdavanje Kartice tj. popunjavanjem Pristupnice.

 

2.5 Članstvo u programu vjernosti je besplatno. U sklopu programa vjernosti Korisnik Kartice ostvaruje pravo na bodove u iznosu od 0,013 EUR / 0,10 kn za kupnju Shell Fuelsave Eurosuper 95, Shell Fuelsave Eurodiesel i Shell Eurodiesel goriva, odnosno 0,026 EUR / 0,20 kn za kupnju Shell V-Power 100, Shell V-Power Diesel goriva, Shell LPG autoplina i AdBlue (koji iznos uključuje Porez na dodanu vrijednost) po litri, kao i pravo na bodove u visini od 1% od bruto iznosa do 4 EUR / 30,14 kn, odnosno 2% od bruto iznosa iznad 4 EUR / 30,14 kn ostvarenog prilikom kupovine ostalog asortimana, a koji će biti dodani na Karticu po završetku kupovine. Pravo na bodove ne može se ostvarivati prilikom kupovine duhanskih proizvoda, e-nadopuna i cestarina. Prihvaćanjem članstva u programu vjernosti, članovi su suglasni da se program može mijenjati i/ili prekinuti jednostranom odlukom Corala, bez prethodne obavijesti. Prilikom kupovine u kojoj Korisnik koristi sakupljene allSmart bodove ne prikupljaju se novi bodovi prema gore navedenom mehanizmu.

 

2.6. 1 bod u protuvrijednosti iznosi 1 EUR.

2.7. Prikupljene bodove na Kartici Korisnik ima pravo iskoristiti prilikom kupovine na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o., za sve dostupne robe i usluge, osim duhanskih proizvoda, e-nadopuna i cestarina, na način da mu se umanji račun za iznos ostvarenih bodova izraženom u euro/kunskoj protuvrijednosti, a ostatak računa (ukoliko je iznos računa veći od iznosa umanjenja), Korisnik može podmiriti u gotovini, odnosno kreditnom ili debitnom karticom. Stanje prikupljenih bodova na Kartici time se umanjuje za iskorištene bodove.

 

2.8. Prikupljene bodove na Kartici moguće je koristiti do kraja tekuće kalendarske godine unutar koje su bodovi ostvareni (do 31. prosinca tekuće godine), nakon čega isti prestaju vrijediti. Novi period prikupljanja bodova započinje iznova počevši od 01. siječnja sljedeće godine te ponovno vrijedi do isteka te kalendarske godine (31. prosinca).

 

2.9. Prikupljene bodove na Kartici nije moguće zamijeniti za novčanu isplatu tj. na način da se Korisniku isplati gotovina ili sredstva na kreditnoj/debitnoj bankovnoj kartici.

 

2.10. Korisnik ne može prilikom kupovine koristiti više vrsta Coral Kartica. Ostvarivanje pogodnosti koje pruža Kartica moguće je samo i isključivo uz fizičku prisutnost kartice, virtualnu karticu te bez fizičkog prisustva kartice isto nije moguće.

 

2.11. Kartica je ograničena na 3 transakcije dnevno.

 

2.12. Prikupljene bodove Korisnik može iskoristiti prilikom prve sljedeće kupnje koja slijedi kupnji pri kojoj su bodovi ostvareni, odnosno prikupljene bodove nije moguće koristiti prilikom iste kupnje prilikom koje se pravo na bodove ostvaruje, tj. radi umanjivanja iznosa na istom računu temeljem kojeg se bodovi ostvaruju.

 

2.13. Coral je u cijelosti autonomno ovlašten odrediti Korisnika Kartice.

 

2.14. Coral je u cijelosti autonomno ovlašten bez obrazloženja i/ili odgovornosti obavijestiti Korisnika Kartice o prestanku važenja navedene Kartice.

 

2.15. U svim slučajevima nastanka okolnosti više sile koja spriječi ili onemogući Coral da ispuni obveze ili mu to bitno oteža, Coral ne snosi odgovornost za neispunjenje svojih obveza uslijed nastalih okolnosti. Coral je u takvim slučajevima ovlašten ne pružiti uslugu ili ju pružiti pod izmijenjenim uvjetima, prema vlastitim mogućnostima i prema vlastitoj ocjeni. Višom silom, za potrebe ovih Općih uvjeta te Ugovora, smatraju se uključujući, ali ne ograničavajući se na, pojedinačno i/ili u kombinaciji: elementarne nepogode, požari, poplave, oluje, rat i vojne operacije, građanski neredi, blokade, embargo, štrajkovi, bojkoti ili ostali industrijski poremećaji, kvarovi servisne ili transportne mreže, zabrane i/ili mjere državne vlasti, epidemije i sve druge okolnosti koje su izvan moći i kontrole Corala („Viša sila“).

 

2.16 U svrhu izdavanja kartice, Korisnik mora popuniti Pristupnicu ispunjavanjem online obrasca te slanjem istog elektronskim putem Coralu, odnosno Korisnik može vlastoručno potpisani primjerak Pristupnice u fizičkom obliku dostaviti Coralu.
Uz ispunjavanje pristupnice na ranije navedeni način, Korisnik je obvezan dati Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Izjava), bilo u fizičkom ili elektronskom obliku. Slanjem popunjene Pristupnice i Izjave njenog integralnog dijela, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja Kartice. Slanjem popunjene Pristupnice i Izjave, Korisnik potvrđuje da je suglasan s time da Coral izvrši obradu osobnih podataka Korisnika u svrhu izdavanja Kartice te u svrhu administracije i upravljanja predmetnom uslugom. Coral će odbiti izdavanje kartice Korisniku koji nije dostavio potpunu dokumentaciju, odnosno Korisniku koji uz Pristupnicu nije ujedno ispunio i Izjavu, odnosno Korisniku koji nije dostavio pravilno popunjenu dokumentaciju. Korisnik garantira za točnost podataka dostavljenih Coralu. Prilikom ispunjavanja Pristupnice Korisnik može odabrati i određene dodatne svrhe u koje će se osobni podaci obrađivati, za što daje Privolu/Privole.

 

2.17. Nakon razmatranja i odobrenja popunjene Pristupnice, Korisniku se izdaje Kartica, koju Korisnik preuzima osobno na benzinskom servisu koji je naveo u Pristupnici. Sve uvjete izdavanja Kartice autonomno određuje i procjenjuje Coral te je isti ovlašten, bez bilo kakvog obrazloženja i/ili odgovornosti prema osobama koje zahtijevaju izdavanje kartice, isti zahtjev odbiti, sukladno vlastitoj procjeni.

 

2.18. Kartica je vlasništvo Corala. Ukoliko dođe do promjene osobnih podataka temeljem kojih je izdana kartica i koji su navedeni u Pristupnici, Korisnik je obvezan odmah o tome pisanim putem informirati Coral o istom, i to putem e-maila: [email protected], ili popunjavanjem Pristupnice na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o.

 

2.19. O gubitku ili krađi Kartice Kupac je dužan odmah telefonskim putem obavijestiti Coral putem telefona 0800 5771, a naknadno čim je to moguće i putem
e-maila: [email protected], s navođenjem broja kartice te mjesta i vremena gubitka. U tom slučaju odgovornost Korisnika po izgubljenoj ili ukradenoj kartici prestaje onog trenutka kada Kupac o tome telefonskim ili elektronskim putem obavijesti Coral. Nakon što kupac obavijesti Coral o gubitku ili krađi kartice na ovaj način, Kartica će biti uvrštena na “stop listu” čime će njezino daljnje korištenje biti onemogućeno. Korisnik u potpunosti snosi odgovornost za zlouporabu Kartice. Korisnik je dužan čuvati karticu dalje od izvora topline i magnetnog polja te nakon svake kupnje provjeriti je li vraćena Kartica doista njegova. Korisnik je dužan čuvati Coral kontakt podatke radi pravovremene dojave gubitka Kartice. Svako izdavanje nove Kartice, koje je posljedica nepridržavanja ovih Uputa od strane Korisnika, ide na teret Korisnika.

 

2.20. Ukoliko Korisnik otkaže uporabu Kartice, mora Coral pismeno obavijestiti o istom putem e-maila: [email protected], ili slanjem preporučene poštanske pošiljke na adresu Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb te ujedno vratiti Karticu na adresu Corala.

 

3.    ZAVRŠNE ODREDBE

 

3.1. Preuzimanjem Kartice korisnik potvrđuje kako je razumio Opće uvjete poslovanja Karticom te da iste u potpunosti prihvaća.

 

3.2. U slučaju da pojedina odredba u ovim Općim uvjetima postane nevaljana, sve ostale odredbe ostaju i dalje valjane i nepromijenjene. Coral se obvezuje da će nevaljane odredbe zamijeniti pravno valjanim.

 

3.3. Mjesto za izvršenje kupnje svih roba i usluga prilikom kojih Korisnik može ostvarivati pogodnosti Kartice su benzinski servisi Coral Croatia d.o.o. u Republici Hrvatskoj.

3.4 Za moguće sporove koji bi mogli proizlaziti iz korištenja Kartice mjerodavan je isključivo stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

3.5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1.12.2023. i vrijede do izdavanja novih Općih uvjeta poslovanja Karticom.