Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

Politika privatnosti

Ažurirano 17. prosinca 2021.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ažurirano 17. prosinca 2021.

Coral Croatia d.o.o., Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197 (dalje u tekstu: Coral Croatia d.o.o.) odlučan je u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja i obrade. Kako posebno brinemo o privatnosti naših korisnika, ovom Vas Politikom Privatnosti želimo informirati o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka u Coral Croatia d.o.o. Politika Privatnosti napisana je jednostavnim i jasnim jezikom.

Također, u Coral Croatia d.o.o.omogućili smo svakodobni kontakt radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Podaci na koje nas možete kontaktirati u svakom trenutku putem pošte, e-maila, faxa ili pak telefonom ili osobnim dolaskom unutar radnog vremena su:

Coral Croatia d.o.o.

Budmanijeva 5

10000 Zagreb

Tel: 01/3877069

Fax: 01/3877070

E-mail: [email protected]

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji može identificirati pojedinca. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 

 • Tko je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka?

 

Coral Croatia d.o.o. je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka.

 

Vaše podatke će obrađivati Coral Croatia d.o.o.. kao voditelj obrade te ponekad ujedno i kao izvršitelj temeljem pravnog posla sklopljenog s Vama. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti preneseni fizičkim i/ili pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

 

 • Koje osobne podatke obrađujemo?

 

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 • podatke za sklapanje ugovora te ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, ime i prezime roditelja, datum i mjesto rođenja, vrsta i broj identifikacijske isprave, adresa stanovanja, prebivalište, osobni identifikacijski broj, spol, državljanstvo, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, fotografije, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektroničku poštu (e-mail);
 • podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja;
 • daljnje informacije koje su nužno potrebne u svrhu izvršenja obveza iz ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i nalozi, životopisi i sl.;
 • već ranije i neovisno od naše aktivnosti objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;
 • detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.), kao i vođenim razgovorima, u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

 

 • Kako prikupljamo osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 • kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • kada Vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem elektroničkih komunikacija ili putem obrasca za kontakt koji se nalazi na našoj web stranici http://coralenergy.hr/ i/ili s našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa, a posebice u trenutku procesuiranja narudžbe za izvršenje naših usluga;
 • kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;
 • u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;
 • u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je Vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika.

 

Također, naš poslužitelj globalne mreže može koristiti statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da svoje stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica).

 

 • Jeste li nam dužni dati osobne podatke?

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu ne postoje bilo kakve negativne ili štetne posljedice ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Određeni osobni podaci nužni su po zakonskoj ili poslovnoj osnovi, kao što su primjerice podaci nužni za izradu fakture i sl. Za pojedine usluge ili aktivnosti, kao što su primjerice promotivne aktivnosti, također su potrebni određeni vaši podaci koje nam dajete isključivo za određenu svrhu i možete je povući bilo kada, što je detaljnije pojašnjeno u nastavku.

 

Svaka dobrovoljno dana suglasnost može se povući davanjem pisane izjave u bilo kojem trenutku. Usmena izjava o uskrati suglasnosti uzet će se u obzir u slučaju da postoje opravdane okolnosti, uslijed kojih nije moguće dati pisanu izjavu.

 

Međutim, nadovezujući se uz gore navedeno, postoje okolnosti kada Coral Croatia d.o.o. ne može poduzeti poslovne aktivnosti, uključujući pravne radnje, bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za zasnivanje obveznopravnog odnosa, procesiranje Vaših uputa, zahtjeva i molbi te u svrhu slanja promidžbenog materijala.

 

U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga, osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

 

 • Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe:

 • u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa te ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • u svrhu marketinga, promidžbe i propagande te izrade i dostave promidžbenog materijala;
 • u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim s ispunjenjem ugovora te ostvarivanjem prava i obveza iz istog, uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;
 • u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza, kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije te prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;
 • u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;
 • u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice;
 • u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;
 • u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;
 • za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

 

 

U slučajevima u kojima ste nam dali izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u sljedeće svrhe:

-      u svrhu  ostvarivanja kontakta s Vama u pogledu proizvoda i usluga koje nudimo uključujući slanje brošura, ponuda, newsletter-a;

-      analizu tržišta i druge promotivne aktivnosti,

-      u svrhe povezane uz naš klub vjernosti (loyalty program).

 

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom, slat ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje bilo kakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

 

Ovisno o tome u odnosu na koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštivanja naših pravnih obveza;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;
 • obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

 

 • S kime možemo dijeliti Vaše osobne podatke?

 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

Vaše osobne podatke možemo prenositi na povjerljivoj osnovi kada je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih obveza, za administrativne svrhe, u svrhu izdavanja računa, u svrhu dodatne zaštite Vaših osobnih podataka (sigurnosne kopije ili “back-up“), radi ostvarenja i zaštite naših na ugovoru utemeljenih prava i pravnih interesa, kao i u slučaju ostalih opravdanih poslovnih svrha.

 

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa, agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli, odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju Coral Croatia d.o.o. ostaje u cijelosti odgovoran prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

 

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe, radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica, s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.

 

U ostalome, Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela, odnosno tijela s javnim ovlastima.

 

 

 • Osobni podaci trećih osoba koje nam dostavljate

 

Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih trećih fizičkih osoba, morate jamčiti da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati, kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi, sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti.

 

Posebice morate osigurati da je treća fizička osoba upoznata s otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama te, ukoliko je primjenjivo, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka, kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošenje prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

 

 • Upotreba kolačića (Cookies)

 

Kako bi naša web stranica radila pravilno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice i našeg poslovanja te u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, naša web stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti Vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem Cookie-a i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. Više informacija o kolačićima može te pronaći na našoj web stranici http:// /www.coralenergy.hr/

 

 • Zaštita osobnih podataka

 

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera, sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati u papirnatom obliku, biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka kod nas ili kod naših ugovornih partnera.

 

 

 • Prijenos osobnih podataka

 

U slučaju prijenosa osobnih podataka u zemlje Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili pak u zemlje koje ne osiguravaju isti stupanj zaštite osobnih podataka kao što je to u Republici Hrvatskoj, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

 

 

 • Izmjene osobnih podataka

 

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaša e-mail adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: [email protected]  Coral Croatia d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

 

 • Koliko dugo čuvamo osobne podatke

 

Vaši osobni podaci brisat će se kad prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u određene svrhe, odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kad povučete privolu, pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem neke druge pravne osnove (primjerice zakonskih obveza). U svakom slučaju, Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora, odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

 

 • Vaša prava

 

Podložno uvjetima propisanim Uredbom, odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate: (i) pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to); (ii) pravo uvida u prikupljene osobne podatke; (iii) pravo pristupa i dobivanja informacija; (iv) pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo; (v) pravo zatražiti izmjenu/ispravak prikupljenih osobnih podataka ili ograničavanje obrade; (vi) pravo na brisanje osobnih podataka; (vii) pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka; (viii) pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: [email protected]

 

Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet s ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotrit ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih.

 

 • Izmjene Politike privatnosti

 

Coral Croatia d.o.o. pridržava pravo izmjene ove Politike privatnosti s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. U slučaju takvih izmjena, izmjene ćemo objaviti na našoj Internet stranici ili na drugi odgovarajući način. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

 

 • Kako nas kontaktirati

 

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu: Budmanijeva 5, 10000 Zagreb.

 

Ova Politika privatnosti zadnji put je ažurirana 17. prosinca 2021.