Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL GIFT KARTICAMA

Coral Croatia d.o.o.
Pere Budmanija 5
10000 Zagreb
OIB:72594208197

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL CROATIA d.o.o. GIFT KARTICOM

 

 

Izdavatelj i vlasnik Coral GIFT kartice (dalje u tekstu: Kartica) je društvo Coral Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 5, OIB: 72594208197 (dalje u tekstu: Coral ili Izdavatelj).

Kupac je svaka osoba (fizička ili pravna) kojoj Coral izdaje Karticu, nakon što ista osoba uplati određeni novčani iznos Coralu, sve na način i pod uvjetima određenim ovim Općim uvjetima poslovanja Coral Croatia d.o.o. Gift karticom (dalje: Opći uvjeti). Korisnik kartice je, pored Kupca, svaka osoba koja se legitimira Karticom prilikom korištenja usluge. Ovim Općim uvjetima uređuju se prava i obveze Coral-a kao Izdavatelja Kartice te Kupca i Korisnika.

 

  1. IZDAVANJE I KORIŠTENJE KARTICE


1.1. Kartica se izdaje u plastičnom obliku s jedinstvenim zapisom čitljivim računalu te jedinstvenim identifikacijskim brojem čitljivim Kupcu i Korisniku. Kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva. Kupac prilikom kupnje može odrediti vrijednost koja će biti uplaćena na karticu, pri čemu je minimalna vrijednost na Kartici 15,00 EUR / 113,01 HRK, dok maksimalno dopušten iznos na Kartici iznosi 2.654,45 EUR / 20.000,00 kn. Nakon kupovine Kartice, ista postaje aktivna sljedeći dan nakon 14.00 h. Kupnja Kartice nije moguća uz odgodu plaćanja ili obročnu otplatu.

1.2. Kartica predstavlja sredstvo plaćanja te se može koristiti za plaćanje svih raspoloživih roba i usluga isključivo na prodajnim mjestima Corala u Republici Hrvatskoj, po maloprodajnim cijenama koje važe u trenutku kupnje na pojedinom maloprodajnom mjestu, a do iznosa na koji je Kartica izdana, odnosno do raspoloživog iznosa na kartici. Raspoloživi iznos na Kartici je moguće koristiti višekratno. Jedan račun se može platiti sa više Kartica. Karticom je moguće platiti cjelokupan iznos računa ili samo njegov dio.
Kada je prilikom realizacije Kartice iznos računa manji od raspoloživog iznosa na Kartici,   Korisnik može koristiti Karticu u sljedećim kupnjama sve do potpunog iskorištenja sredstava na Kartici i to isključivo za vrijeme njezinog roka valjanosti. Ako iznos na Kartici nije dovoljan za podmirenje cjelokupnog iznosa računa, Korisnik treba preostali dio platiti ostalim načinima plaćanja koja su prihvaćena kao sredstva plaćanja u trenutku kupnje na Coral prodajnom mjestu.

1.3. Na račun koji je plaćen Karticom ne može se primijeniti niti jedna varijanta obročne otplate.
Karticom nije moguća kupnja na rate. Karticu nije moguće zamijeniti za novac. Sredstva koja se nalaze na Kartici ne mogu se gotovinski isplatiti ni u kojem iznosu. Korisnik ne može prilikom kupovine koristiti više vrsta Coral Kartica.

1.4. Darovna kartica je vezana na on-line sistem Izdavatelja. Ako online sistem ne radi, što znači da u centralnoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod Izdavatelja nije moguće provjeriti stanje raspoložovog iznosa na Kartici, Izdavatelj nije dužan obaviti plaćanje bilo kojeg iznosa s naslova Kartice do ponovne uspostave veze s bazom podataka Izdavatelja.

1.5. Realizacijom kupnje koja se plaća Karticom Korisnik dobiva maloprodajni fiskalizirani račun na kojemu se evidentira iznos transakcije.

1.6. Budući da je Kartica prenosiva bez ograničenja, Izdavatelj nije odgovoran za zlouporabu Kartice i nije dužan, niti je u mogućnosti, provjeriti identitet Korisnika. Izdavatelj ne odgovara za gubitak Kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene Kartice. Preuzimanjem Kartice od strane Kupca i/ili  Korisnika iste, rizik njenog korištenja, oštećenja i/ili gubitka prelazi na Kupca i/ili Korisnika. Kupac i Korisnik su u cijelosti odgovorni za korištenje i sigurno čuvanje Kartice. Kupac je dužan osigurati pravilno korištenje kartice i sprečavanje zlouporaba. Coral ne odgovara ukoliko bilo koja osoba koristi karticu bez ili preko ovlaštenja i/ili odobrenja Kupca, već je za to isključivo odgovoran sam Kupac.

1.7. Coral ne odgovara za gubitak, uništenje niti za zloupotrebu Kartice od strane trećih osoba. Na Kartici nije dopušteno ništa pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom će se Kartica smatrati nevažećom, te je Coral neće prihvatiti kao sredstvo plaćanja. U navedenim slučajevima Kupac i Korisnik nemaju pravo na povrat novca niti na naknadu bilo kakve štete.

1.8. Rok valjanosti Kartice je 24 (dvadesetičetiri) mjeseca od dana izdavanja Kartice. Ako se u tom roku ne iskoristi iznos za kupnju roba i usluga, Kartica će biti poništena. Kupac rok valjanosti može provjeriti na računu koji dobiva pri kupnji darovne kartice. Protekom roka valjanosti Kartice, Kartica se deaktivira te eventualno nepotrošeni iznos nije više moguće iskoristiti.

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

2.1. Korištenjem Kartice svaki Kupac i Korisnik prihvaćaju ove Opće uvjete.

2.2. Sve uvjete izdavanja Kartice autonomno određuje i procjenjuje Coral te je isti ovlašten, bez bilo kakvog obrazloženja i/ili odgovornosti prema osobama koje zahtijevaju izdavanje Kartice, isti zahtjev odbiti, sukladno vlastitoj procjeni.

2.3. U slučaju da pojedina odredba u ovim Općim uvjetima postane nevaljana, sve ostale odredbe ostaju i dalje valjane i nepromijenjene. Coral se obvezuje da će nevaljane odredbe zamijeniti pravno valjanim.

2.4. Coral zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta o čemu će Kupca i Korisnika obavijestiti preko svoje internetske stranice www.coralenergy.hr. Smatra se da su izmjene i dopune Općih uvjeta Kupcu i Korisniku Kartice poznate s danom kada je njihova izmjena i/ili dopuna objavljena na internetskoj stranici www.coralenergy.hr

2.5. Mjesto za izvršenje kupnje svih roba i usluga koje Kupac kupuje putem Kartice je svaki pojedini benzinski servis Coral-a u Republici Hrvatskoj.

2.6. Za moguće sporove koji bi mogli proizlaziti iz korištenja Kartice mjerodavan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

2.7. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 15.03.2022. godine. Ovi opći uvjeti vrijede do izdavanja novih Općih uvjeta poslovanja Coral Gift karticom.