Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL PASS BONUS KARTICAMA

Coral Croatia d.o.o.

Pere Budmanija 5

10000 Zagreb

OIB: 72594208197

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL PASS BONUS KARTICAMA

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja Coral Pass Bonus karticama (u nastavku: Opći uvjeti) koriste se u svrhu definiranja kupovine roba i usluga Coral Pass Bonus karticom (u nastavku: Kartica) na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB: 72594208197 (u nastavku: Coral) na teritoriju Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti, sa svim izmjenama i dopunama, čine sastavni dio Ugovora o poslovanju Coral Pass Bonus karticama (u nastavku: Ugovor) te zajedno s Ugovorom uređuju međusobne odnose Korisnika Kartice i Corala. Coral je izdavatelj Kartice te ima pravo ove Opće uvjete u svako doba izmijeniti. Smatra se da su izmjene i dopune Općih uvjeta Korisniku Kartice poznate s danom kada je njihova izmjena i/ili dopuna objavljena na internetskoj stranici www.coralenergy.hr

Ovim Općim uvjetima regulirano je izdavanje i korištenje Coral Pass Bonus kartica.

 

  1. IZDAVANJE I KORIŠTENJE CORAL PASS BONUS KARTICE

1.1. Coral Pass Bonus Kartica (u daljnjem tekstu Kartica) je namijenjena pravnim osobama, Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: OPG), obrtima i udrugama.

1.2. Kartica nije način plaćanja.

1.3. Korisnik Kartice (u daljnjem tekstu Korisnik) ostvaruje na Coral prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj, prilikom plaćanja gotovinom i bankovnim karticama, popuste koje definira Coral. Popuste je moguće ostvariti za sljedeće vrste goriva: SHELL FUELSAVE EUROSUPER 95, SHELL V-POWER EUROSUPER 100, SHELL FUELSAVE EURODIESEL, SHELL V-POWER EURODIESEL, SHELL LPG, EURODIZEL PLAVI, EURODIESEL BS, AD BLUE, LOŽ ULJE EL. Karticu nije moguće koristiti za ostvarivanje popusta prilikom kupovine bilo kojih drugih proizvoda (roba) i/ili usluga, osim navedenih vrsta goriva.                                                                                                                                                                                                                                       

1.4. Coral je u cijelosti ovlašten potpuno autonomno definirati vrijeme trajanja popusta te robu i usluge na koje se popust odnosi, kao i visinu popusta.

1.5. Coral je u cijelosti autonomno ovlašten odrediti Korisnika Kartice.

1.6. Coral je u cijelosti autonomno ovlašten, bez obrazloženja i/ili odgovornosti, obavijestiti Korisnika Kartice o prestanku važenja navedene Kartice. Coral također ima pravo ne obnoviti, vremenski ograničiti ili oduzeti Karticu, pri čemu svoju odluku nije dužan obrazložiti.

1.7. Da bi dobio Karticu, Korisnik mora elektroničkim putem dostaviti pravilno popunjen Pristupni obrazac za izdavanje Coral Pass Bonus Kartice (dalje: Pristupnica) ispunjavanjem online obrasca ili potpisani primjerak pravilno popunjene Pristupnice u fizičkom obliku dostaviti Coralu. Slanjem popunjene Pristupnice  Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima korištenja Kartice. Korisnik garantira za točnost podataka dostavljenih Coralu.

1.8. Poslije razmatranja i odobrenja popunjene Pristupnice te sklapanja Ugovora, Korisniku se izdaje Kartica, koju preuzima osobno na Coral benzinskom servisu koji je naveo na Pristupnici. Coral o izdavanju Kartice odlučuje na temelju vlastite procjene i zadržava pravo odbiti izdavanje Kartice bez obrazloženja odluke. 

1.9. Kartica je vlasništvo Corala, izdaje se kupcu i ne može se prenositi na treće osobe. Ukoliko dođe do promjene podataka temeljem kojih je izdana kartica i koji su navedeni u Pristupnici, Korisnik je obvezan pisanim putem informirati Coral o istom u roku od 3 (tri) dana od dana nastale promjene i to putem e-maila: [email protected] ili popunjavanjem Pristupnice na Coral benzinskom servisu.

1.10. Korisnik je odmah po primitku Kartice dužan pisanim putem obavijestiti Coral o mogućoj pogrešci odnosno neskladu podataka navedenih na Kartici i predanoj Pristupnici. Ukoliko to ne učini, smatra se da je suglasan s podacima navedenim na Kartici, te nakon korištenja iste, Korisnik nema pravo na naknadne reklamacije.

1.11. Korisnik i Coral mogu otkazati Ugovor u bilo kojem trenutku, pisanom obaviješću i bez obrazloženja. Ukoliko Korisnik otkazuje uporabu Kartice, mora o tome pisanim putem obavijestiti Coral putem e-maila: [email protected] te vratiti Karticu na adresu Corala.

1.12. Korisnik ne može prilikom kupovine koristiti više vrsta Coral Kartica.

1.13. Bez obzira na bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, u svim slučajevima nastanka okolnosti više sile koja spriječi ili onemogući Coral da ispuni ugovorne obveze ili mu to bitno oteža, Coral ne snosi odgovornost za neispunjenje svojih obveza uslijed nastalih okolnosti. Coral je u takvim slučajevima ovlašten ne pružiti uslugu ili ju pružiti pod izmijenjenim uvjetima, prema vlastitim mogućnostima i prema vlastitoj ocjeni. Višom silom, za potrebe ovih Općih uvjeta te Ugovora, smatraju se uključujući, ali ne ograničavajući se na, pojedinačno i/ili u kombinaciji: elementarne nepogode, požari, poplave, oluje, rat i vojne operacije, građanski neredi, blokade, embargo, štrajkovi, bojkoti ili ostali industrijski poremećaji, kvarovi servisne ili transportne mreže, zabrane i/ili mjere državne vlasti, epidemije i sve druge okolnosti koje su izvan moći i kontrole Corala („Viša sila“).

  1. REKLAMACIJE 

Sve eventualne reklamacije vezane uz korištenje Kartice, Korisnik je dužan prijaviti prije napuštanja prodajnog mjesta.

  1. ODGOVORNOST

3.1. Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja Coral Pass Bonus karticom te da je iste prihvatio u cijelosti.

3.2. O gubitku ili krađi Kartice Korisnik je dužan odmah telefonskim putem obavijestiti Coral putem telefona 0800 5771, a naknadno čim je to moguće i putem e-maila: [email protected], s navođenjem broja kartice te mjesta i vremena gubitka. U tom slučaju odgovornost Korisnika po izgubljenoj ili ukradenoj kartici prestaje onog trenutka kada o tome telefonskim putem obavijesti Coral. Nakon što Korisnik obavijesti Coral o gubitku ili krađi kartice na ovaj način, Kartica će biti uvrštena na “stop listu” čime će njezino daljnje korištenje biti onemogućeno.

3.3. Korisnik je radi sigurnosti dužan ne ostavljati Karticu na vidljivim, dostupnim mjestima kao što je automobil, hotelska soba, garderoba i slično. Korisnik je dužan čuvati karticu dalje od izvora topline i magnetnog polja te nakon svake kupnje provjeriti je li vraćena Kartica doista njegova. Korisnik je dužan čuvati Coral kontakt podatke radi pravovremene dojave gubitka Kartice. Svako izdavanje nove Kartice, koje je posljedica nepridržavanja ovih Uputa od strane Korisnika ide na teret Korisnika.

3.4. U slučaju korištenja Kartice od strane Korisnika na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima i Ugovorom, za sve troškove nastale takvim korištenjem Kartice odgovara Korisnik Kartice. U slučaju nepoštivanja odredaba Općih uvjeta i Ugovora od strane Korisnika i prodajnog mjesta, za troškove nastale takvim korištenjem Kartice odgovaraju neograničeno i solidarno Korisnik i prodajno mjesto, i to za sva potraživanja Corala nastala na temelju “zajedničkog” korištenja Kartice kao i za svu štetu prouzročenu takvim korištenjem Kartice.

3.5. Kartica je valjana do opoziva od strane Corala. Coral može bez obzira na razlog i bez bilo kakve odgovornosti, bilo kada pisanim putem raskinuti Ugovor, bez obveze poštivanja otkaznog roka, te Karticu/e od tog trenutka blokirati.

3.6. Kartica je tijekom cijelog trajanja poslovnog odnosa vlasništvo Corala i prestaje važiti prestankom ugovornog odnosa i/ili opozivom, odnosno blokadom Kartice. U tim slučajevima Korisnik je dužan Karticu odmah vratiti Coralu. Coral ima pravo, u slučaju da Korisnik ne ispuni svoju obvezu vraćanja Kartice, Karticu odmah blokirati. 

  1. RAZMJENA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U izvršenju ili povodom izvršenja usluge vezano uz Karticu može doći do razmjene i obrade osobnih podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 od 27.4.2016. godine (dalje u tekstu: Opća Uredba ili GDPR). U cilju zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi te primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima (dalje u tekstu: Drugi propisi), Coral je dužan primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da se osobni podaci obrađuju u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe i Drugih propisa te da se načinom obrade osigurava zaštita prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju (dalje u tekstu: Ispitanici).

 

VODITELJ OBRADE: Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197

 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: [email protected]

 

U pogledu obrade osobnih podataka (ukoliko je primjenjivo) te svih pitanja vezanih uz GDPR (kao što su, uključujući, ali ne ograničavajući se na prikupljanje i obradu osobnih podataka, svrhe obrade, sigurnost osobnih podataka, Vaša prava, itd.) molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti na našoj web stranici ili istu možete dobiti na uvid u našem sjedištu svakog radnog dana, unutar radnog vremena.

 

KONTAKT PODACI 

Sva pismena, dokumentacija i dopisi dostavljaju se Izdavatelju Kartice na sljedeću adresu:

Coral Croatia d.o.o.

Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 3877 069, 0800 5771
Fax: +385 1 3877 070

e-mail: [email protected]

 

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Coral o svim promjenama koje su bitne za pravilno pružanje usluge i korištenje Kartice (kao što su npr. promjene vezane uz promjenu sjedišta/adrese Korisnika, i dr.), odnosno sve promjene koje utječu na odnos povodom kojeg je izdana Kartica.

6.2. U slučaju da pojedina odredba u ovim Općim uvjetima postane nevaljana, sve ostale odredbe ostaju i dalje valjane i nepromijenjene. Coral se obvezuje da će nevaljane odredbe zamijeniti pravno valjanim.

6.3. Mjesto za izvršenje kupnje svih roba i usluga koje Korisnik kupuje putem Kartice je svaki pojedini Coral benzinski servis u Republici Hrvatskoj.

6.4. Sva sporna i dvojbena pitanja koja bi mogla nastati glede tumačenja ovih Općih uvjeta poslovanja,  Ugovora o poslovanju Karticama ili njihove primjene odnosno za sva pitanja koja bi mogla proizlaziti iz korištenja Kartice, ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti na sporazuman i dogovoran način. U slučaju da ugovorne strane ne uspiju na prethodno opisan način ovog članka riješiti međusobna sporna i dvojbena pitanja, rješavanje će povjeriti stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

6.5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 20. rujna 2021. i vrijede do izdavanja novih Općih uvjeta poslovanja Coral Pass Bonus karticama.