Licencirani zastupnik Shell goriva za Hrvatsku

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL PASS FLEET I CORAL PASS FLEET PREPAID KARTICAMA

Coral Croatia d.o.o.

Pere Budmanija 5

10000 Zagreb

OIB:72594208197

 

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA CORAL PASS FLEET I CORAL PASS FLEET PREPAID KARTICAMA

 

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja Coral Pass FLEET i Coral Pass FLEET PREPAID karticama (u nastavku: Opći uvjeti) koriste se u svrhu definiranja kupovine roba i usluga Coral Pass FLEET Karticama i Coral Pass FLEET PREPAID Karticama (u nastavku zajednički naznačene kao: Kartice) na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197 (u nastavku: Coral) na teritoriju Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti, sa svim izmjenama i dopunama, čine sastavni dio Ugovora o poslovanju Coral Pass karticama iz točke. 1.1. ovih Općih uvjeta. Coral ima pravo ove Opće uvjete u svako doba izmijeniti. Smatra se da su izmjene i dopune Općih  uvjeta Kupcu i Korisniku Kartice poznate s danom kada je njihova izmjena i/ili dopuna objavljena na internetskoj stranici www.coralenergy.hr

Postoje dvije podvrste Coral Pass kartica, odnosno Coral Pass kartice mogu biti izdane kao Coral Pass FLEET Kartice ili kao Coral Pass FLEET PREPAID Kartice. Ovim Općim uvjetima regulirano je izdavanje i korištenje Coral Pass FLEET Karticama i Coral Pass FLEET PREPAID Karticama.

 

 

CORAL PASS FLEET KARTICA i CORAL PASS FLEET PREPAID KARTICA

 

Coral Pass FLEET Kartice i Coral Pass FLEET PREPAID Kartice namijenjene su pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koje imaju potrebu za kupnjom goriva:

 1. s odgodom plaćanja (Coral Pass FLEET Kartica) uz dogovoreni limit po osnovi sredstava osiguranja; ili
 2. s avansnom uplatom (Coral Pass FLEET PREPAID Kartica);

uz pogodnosti odobrenih popusta po litri kupljenog goriva, ovisno o godišnjoj potrošnji.

 

Coral Pass FLEET Kartice i Coral Pass FLEET PREPAID Kartice zajednički se dalje u tekstu naznačene kao: Kartice ili Coral Pass Kartice.

 

 

 1. IZDAVANJE KARTICE

 

1.1. Kupac može postati pravna osoba, obrtnik te fizička osoba s registriranom samostalnom djelatnošću, ako ispunjava uvjete za izdavanje Kartice određene od strana Corala i koji s Coralom sklopi Ugovor o poslovanju Coral Pass karticama (u nastavku: Ugovor). Ugovor o poslovanju Coral Pass karticama može se sklopiti, ovisno o podvrsti Kartice koja se izdaje Kupcu te načinu plaćanja koji je odobren konkretnom Kupcu od strane Corala, kao: a) Ugovor o poslovanju Coral Pass FLEET karticama, ili b) Ugovor o poslovanju Coral Pass FLEET PREPAID karticama.

1.2. Coral sklapa Ugovor s Kupcem i izdaje Karticu na temelju ispravno popunjenog Pristupnog obrasca za Coral Pass karticu (u nastavku: Pristupnica). U Pristupnici potencijalni Kupac naznačuje predlaže li izdavanje Coral Pass FLEET Kartice ili Coral Pass FLEET PREPAID Kartice.

1.3. Kupac garantira za točnost podataka dostavljenih Coralu te slanjem popunjene Pristupnice dozvoljava  Coralu, bilo izravno ili bilo kojem njegovom radniku, članu njegovih tijela ili bilo kojoj drugoj osobi koja nastupa ili djeluje za ili u ime Corala provjeru dostavljenih podataka kod nadležnih institucija ili upotrebu podataka u svrhe povezane s korištenjem Kartice (što uključuje, ali se ne ograničava na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, korištenje, uvid, razmjenu i prijenos podataka).

1.4. Po ispunjenju svih uvjeta za izdavanje Kartice te po obostranom potpisu Ugovora, Coral Kupcu izdaje Karticu/Kartice te mu ih dostavlja preporučenom poštom ili osobno, uz potpisivanje primopredajnog zapisnika. Kupac je odmah po primitku Kartice dužan pisanim putem obavijestiti Coral o mogućoj pogrešci, odnosno neskladu podataka navedenih na Kartici s onima navedenim u Pristupnici. Ukoliko isto ne učini, smatra se da je suglasan s podacima navedenim na Kartici, te nakon korištenja iste, Kupac nema pravo na naknadne reklamacije.

1.5. Sve uvjete izdavanja Kartice autonomno određuje i procjenjuje Coral te je isti ovlašten, bez bilo kakvog obrazloženja i/ili odgovornosti prema osobama koje zahtijevaju izdavanje kartice, isti zahtjev odbiti, sukladno vlastitoj procjeni.

1.6. Kupac je pravna osoba, obrtnik ili fizička osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost, a kojoj Coral izdaje Karticu. Korisnik kartice je, pored Kupca, i svaka osoba koja je u radnom odnosu s Kupcem, a Kupac joj je dozvolio korištenje Kartice. Kupac u cijelosti odgovara za svako korištenje kartice od bilo koje osobe te je dužan osigurati pravilno korištenje Kartice i sprječavanje zlouporaba. Coral ne odgovara ukoliko bilo koja osoba koristi Karticu bez ili preko ovlaštenja i/ili odobrenja Kupca, već je za to isključivo odgovoran Kupac.

 

 

 1. ROBE I USLUGE

 

2.1. Kartica Kupcu omogućuje da na svim benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o. na teritoriju Republike Hrvatske bezgotovinski kupuje robu i usluge, sukladno dozvoljenoj kategoriji kupnje Kartice. Kupnja je moguća samo i isključivo uz fizičku prisutnost Kartice te bez fizičkog prisustva Kartice evidentiranje transakcije nije moguće.

2.2. Kupac za svaku pojedinu Karticu bira opciju asortimana kupovine (kategoriju Kartice) kojom su određeni vrsta roba i usluga koje je pojedinom Coral karticom moguće realizirati. Coral autonomno određuje i procjenjuje zahtjev tj. hoće li odobriti Kupcu izdavanje Kartice i željenu kategoriju kupnje; te je Coral ovlašten odbiti zahtjev Kupca u cijelosti ili dodijeliti tj. odobriti Kupcu neku od nižih kategorija kupovine Kartice, sukladno vlastitoj procjeni. Ovisno o dodijeljenoj kategoriji kupnje Kartice, pojedinom Karticom moguća je kupnja sljedećih vrsta roba i usluga:

 • Kategorija kupnje 1 – omogućuje kupnju dizelskih goriva,
 • Kategorija kupnje 2 - omogućuje kupnju svih vrsta goriva te kupovinu vinjeta i nadopuna za plaćanje cestarina,
 • Kategorija kupnje 3 – omogućuje isti opseg usluga kao i Kategorija kupnje 2, uz dodatnu mogućnost korištenja autopraonice, kupnje tekućina za stakla, destilirane vode, ulja i maziva, antifriza, auto kozmetike i auto dijelova;
 • Kategorija kupnje 4 - omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana na benzinskim servisima, osim bonova za mobitel, Air Cash-a i Pay Safe-a;
 • Kategorija kupnje 5 - omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana na benzinskim servisima.

2.3. Eventualne posebne nabavne, odnosno komercijalne uvjete za Kupca definira Coral, o čemu će Kupac biti obaviješten pisanim putem. Isti će biti na snazi do donošenja odluke Corala o njihovom opozivu ili do donošenja odluke o novim posebnim nabavnim ili komercijalnim uvjetima.

2.4. Coral zadržava pravo na izmjenu vrsta raspoloživih roba i usluga, o čemu će Kupac biti pravovremeno obaviješten.

2.5. Karticom nije moguće niti dozvoljeno podizanje gotovine.

2.6. Isporuka roba i pružanje usluga koje se vrši na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o. obavlja se u ime i za račun Corala.

2.7. U slučaju više sile, odnosno odluke mjerodavnog tijela, djelatnici na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o. nisu obvezni dati Kupcu zahtijevane vrste, odnosno količine roba i usluga.

2.8. U svim slučajevima nastanka okolnosti više sile koja spriječi ili onemogući Coral da ispuni ugovorne obveze ili mu to bitno oteža, Coral ne snosi odgovornost za neispunjenje svojih obveza uslijed nastalih okolnosti. Coral je u takvim slučajevima ovlašten ne pružiti uslugu ili ju pružiti pod izmijenjenim uvjetima, prema vlastitim mogućnostima i prema vlastitoj ocjeni. Višom silom, za potrebe ovih Općih uvjeta te Ugovora, smatraju se uključujući, ali ne ograničavajući se na, pojedinačno i/ili u kombinaciji: elementarne nepogode, požari, poplave, oluje, rat i vojne operacije, građanski neredi, blokade, embargo, štrajkovi, bojkoti ili ostali industrijski poremećaji, kvarovi servisne ili transportne mreže, zabrane i/ili mjere državne vlasti, epidemije i sve druge okolnosti koje su izvan moći i kontrole Corala („Viša sila“).

 

 1. OBRAČUN, CIJENE i PLAĆANJE

 

3.1. Prilikom kupnje robe, odnosno usluga, Korisnik se legitimira karticom i PINom, čime potvrđuje primitak robe, odnosno izvršenje usluge. Djelatnik benzinskog servisa izdaje izdatnicu kao potvrdu obavljene transakcije. Jedan primjerak izdatnice ostaje kod Kupca za kontrolu računa, dok drugi zadržava prodajno mjesto Corala. Temelj za obračun robe i usluga su cijene važeće na prodajnom mjestu na dan nabave robe, odnosno dan izvršenja usluga. Za prodanu robu i izvršene usluge na benzinskim servisima Coral Croatia d.o.o. u Republici Hrvatskoj, Coral će vršiti obračun dva puta mjesečno, i to za prodaje obavljene od 1. do 15. dana u mjesecu; odnosno za prodaje obavljene od 16. do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca. Coral će Kupcu posljednji dan obračunskog razdoblja izdati račun. Coral može Kupcu izdati račun, osim u tiskanom, i u elektronskom obliku i poslati ga na elektroničku adresu Kupca koju je Kupac naveo u svojim podacima putem usluge e račun. U slučaju da Kupac s takvim načinom primitka računa nije suglasan, mora o tome pisanim putem, preporučenom pošiljkom obavijestiti Coral u roku od 8 dana od dana primitka prvog računa u elektroničkom obliku.

3.2. Temelj za obračun roba i usluga su važeće cijene na benzinskom servisu Coral Croatia d.o.o. na dan kupnje robe,  odnosno na dan izvršenja usluga.

3.3. Kupac je obvezan platiti račun koji izda Coral u skladu s točkom 3.1. ovih Općih uvjeta u roku dospijeća na transakcijski račun Corala koji je naveden na računu. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Kupac je dužan platiti zakonske zatezne kamate. U slučaju zakašnjele uplate Kupca, Coral će primljene uplate uračunavati u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na redoslijed uračunavanja.

3.4. Ako Kupac ne podmiri Prodavatelju bilo koje dugovanje temeljem Ugovora te padne u zakašnjenje po bilo kojem računu izdanom temeljem Ugovora, u tom slučaju sva potraživanja Corala prema Kupcu dospijevaju odmah na naplatu, bez obzira da li bi prema redovnom tijeku stvari bila dospjela ili ne, te je Coral ovlašten pokrenuti odgovarajuće postupke protiv Kupca, uključujući, ali ne ograničavajući se na ovršne postupke protiv Kupca i/ili aktivirati sredstva osiguranja za sva potraživanja prema Kupcu koja ima temeljem Ugovora i/ili po bilo kojoj osnovi. Ukoliko novčana sredstva na računu Kupca tijekom trajanja Ugovora budu blokirana iz bilo kojeg razloga, Coral je ovlašten, bez obzira na gore utvrđene stavke i bez obzira na valute plaćanja utvrđene u računima, sve obveze Kupca učiniti dospjelim i prisilno naplaćivati.

3.5. Kupac je Coralu obvezan javiti svaku promjenu podataka koja je bitna za pravilno ispostavljanje računa, u roku od tri radna dana od nastanka promjene, osobito promjene naziva tvrtke, adrese, identifikacijskog broja za PDV te registarske oznake vozila. Osim toga, Kupac se obvezuje da će Coralu u roku od tri radna dana od primitka računa pisanim putem javiti moguće greške ili nepravilnosti u računu, vezano za promijenjene podatke Kupca, o čijoj promjeni Kupac nije pravovremeno obavijestio Coral. Ukoliko Kupac te obveze ne ispuni i Coralu zbog toga nastanu troškovi, osobito zbog plaćanja poreza, zateznih kamata i drugih izdataka, Coral ima pravo od Kupca zahtijevati nadoknadu tih troškova u cijelosti. Kupac će u vezi sa štetom koja Coralu nastane zbog nepravilnih računa, ako je nepravilnost računa i nastalu štetu moguće pripisati činjenici da Kupac nije ispunio svoje obveze u skladu s ovom točkom 3.5.  Općih uvjeta, u cijelosti odgovarati za nastalu štetu i troškove te podmiriti Coral-u sve troškove i štetu koja zbog toga nastane, kao i otkloniti od Coral-a sve tekuće ili eventualne buduće sudske/javnobilježničke postupke ili postupke pred javnopravnim tijelima (tijelima s javnim ovlastima).

3.6. Reklamaciju vezano za korištenje Kartice, naplatu, odnosno nabavu roba i usluga, Kupac može obaviti u roku od 30 dana od izdavanja računa u kojem je bila obračunata sporna kupnja i to u pisanom obliku na adresu: Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb. Podnošenje reklamacije Kupca ne oslobađa obveze plaćanja računa i eventualno spornog troška. Reklamacije vezane uz nabavu, odnosno nedostatak nabave roba i usluga, Kupac je dužan izvršiti na prodajnom mjestu.

 

 

 1. KORIŠTENJE KARTICE

4.1. Kartica omogućuje Kupcu kupovinu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i to do iznosa koji autonomno odredi Coral.

4.2. “Kreditni limit” za Coral Pass FLEET kartice u smislu ovih Općih uvjeta je najviša ukupna neplaćena vrijednost kupnje robe i usluga koje Kupac ima pravo realizirati navedenom vrstom Kartice. Coral ima pravo kreditni limit odrediti autonomno, jednostrano i prema vlastitoj procjeni. Coral ima pravo bilo kada jednostrano promijeniti kreditni limit, ako plaćanja nisu obavljena pravodobno i/ili je došlo do pogoršanja boniteta Kupca. Svaka promjena kreditnog limita kupcu postaje trenutačno valjana trenutkom donošenja odluke o promjeni limita od strane Corala. Coral se obvezuje informirati Kupca o promjeni limita u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku. Ako Kupac prekorači kreditni limit koji je bio određen ili promijenjen u skladu s ovim Općim uvjetima ili dosegne kreditni limit, Coral ima pravo Kupcu odbiti daljnju prodaju robe ili usluga. Osim toga, Coral ima pravo zahtijevati i prihvatiti odgovarajuće mjere osiguranja tražbine, kao na primjer zahtijevati dodatno osiguranje plaćanja. Bilo kakva odgovornost Corala za moguću štetu koja Kupcu ili trećim osobama nastane zbog odbijanja prodaje robe ili usluga u skladu s ovim Općim uvjetima isključena je.

4.3. Coral Pass FLEET PREPAID kartica omogućuje Kupcu koji je koristi bezgotovinsko plaćanje za kupovinu do visine uplaćenog avansa od strane Kupca.

4.4.  ”Sigurnosni limit” u smislu ovih Općih uvjeta je ograničenje dnevnog, odnosno mjesečnog dozvoljenog iznosa i/ili broja kupovina Karticom, a koje Kupac ima mogućnost definirati za svaku od kartica koje su mu izdane. Kupac je dužan obavijestiti Coral ukoliko želi promjenu sigurnosnog limita pisanim putem minimalno 12 sati prije sljedeće kupnje te Coral nije dužan mijenjati „sigurnosni limit“ na telefonski poziv.

4.5. Coral ima pravo u svakom trenutku blokirati Karticu ili sve Kartice Kupca bez prethodne obavijesti u slučaju da postoji sumnja u zloporabu ili prijevaru, pri čemu Coral Kupcu ne pokriva eventualne troškove koji su nastali kao posljedica blokiranja Kartice.

4.6. Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo Kupac ili njegov radnik kao Korisnik Kartice. Po želji Kupca na Kartici se osim naziva tvrtke mogu navesti i registarska oznaka vozila za koje se Kartica izdaje te ime i prezime Korisnika kartice. Kartica izdana na registarsku oznaku, vrijedi samo i isključivo za vozilo s registarskom oznakom koja odgovora registarskoj oznaci navedenoj na Kartici, odnosno ukoliko registarska oznaka nije navedena na Kartici, za fizičku ili pravnu osobu navedenu na Kartici. Djelatnici benzinskih servisa Coral Croatia d.o.o.  na kojima se vrši prihvat Kartice ovlašteni su, ali ne i obvezni, provjeriti podudara li se registarski broj vozila naveden na Kartici s registarskom oznakom vozila u koje se gorivo utočilo i u slučaju nepodudarnosti odbiti plaćanje Karticom te istu zadržati i oduzeti.

4.7. Uz Karticu/e, u razmaku od 48h, Kupac prima PIN-kod za identifikaciju i prihvat svake Kartice. PIN je osobni tajni identifikacijski broj poznat samo Kupcu i Korisniku kartice koji ga koristi za identifikaciju na POS terminalu na prodajnom mjestu. Kupac se obvezuje da će kupnje Karticom potvrđivati tajnim PIN-kodom, isto tako, Kupac se obvezuje da će PIN-kod držati u tajnosti te tu obvezu prenijeti i na druge Korisnike Kartice. PIN-kod ne smije biti naveden na Kartici te su ga Kupac i/ili Korisnik kartice dužni čuvati odvojeno od Kartice. Kupac odgovara za bilo kakvu uporabu kartice koja je nezakonita i/ili nije u skladu s Ugovorom. PIN je isključiva i nedvojbena potvrda o provedenoj transakciji te pravilno unesen PIN-kod od strane Kupca ili Korisnika Kartice kod plaćanja Karticom znači da je plaćanje, odnosno kupnju obavio Kupac, odnosno njegova ovlaštena osoba i zato sve obveze u vezi s takvom kupnjom prelaze na Kupca bez obzira na preostale odredbe ovih Općih uvjeta. Nakon primitka Kartice, Kupac je dužan osigurati pravilno korištenje Kartice u skladu s ovim Općim uvjetima, a posebno da niti jedna neovlaštena osoba ne koristi Karticu, kao i da sve osobe koje su ovlaštene koristiti Karticu istu koriste sukladno sklopljenom ugovoru i ovim Općim uvjetima. Svi rizici uporabe i/ili korištenja Kartice padaju na Kupca od trenutka kada mu Coral izda i preda Karticu te tako Kupac uvijek odgovara za uporabu Kartice i za uporabu koja nije u skladu s Ugovorom, odnosno za zlouporabu Kartice. Svako korištenje i uporaba Kartice od strane neovlaštene osobe smatrat će se korištenjem od strane Kupca te će Kupac biti odgovoran i za takvo korištenje i svi rizici istog teretiti će Kupca. U slučaju da kupac zaboravi PIN ili unese pogrešan PIN tri puta zaredom, Karticu više neće biti moguće koristiti bez novog PIN-a. Zahtjev za izdavanjem novog PIN-a Kupac podnosi putem e-maila: [email protected]. Nakon što Coral provjeri da nije došlo do zlouporabe Kartice, Kupcu će se izdati novi PIN te će mu ga Coral dostaviti putem poštanske pošiljke. Kupac i/ili Korisnik je radi sigurnosti obvezan ne zapisivati PIN uz karticu ili druge dokumente, niti isti ostavljati na vidljivim, dostupnim mjestima kao što je automobil, hotelska soba, garderoba i slično. Kupac i/ili Korisnik je dužan čuvati karticu dalje od izvora topline i magnetnog polja te nakon svake kupnje provjeriti je li vraćena Kartica doista njegova. Kupac i/ili Korisnik je dužan čuvati Coral kontakt podatke radi pravovremene dojave gubitka Kartice. Svako izdavanje nove Kartice, koje je posljedica nepridržavanja ovih Uputa od strane Korisnika ili Kupca, ide na teret Kupca.

4.8. Kupcu ili Korisniku Kartice prilikom kupovine na prodajnom mjestu biti će predočena izdatnica koju Kupac, odnosno korisnik Kartice zadržava za vlastitu evidenciju. Količina i vrijednost robe specificirana je na izdatnici, a Kupac ili Korisnik kartice potvrđuje unosom PIN-koda izvršenje kupnje robe i/ili usluge po vrsti i količini. Kupac, odnosno Korisnik Kartice dužan je prije unosa PIN-koda provjeriti vrstu i količinu kupljene robe, odnosno izvršene usluge na prodajnom mjestu. Kod plaćanja koja su potvrđena PIN-kodom benzinski servisi Coral Croatia d.o.o. koji primaju Karticu nisu dužni Kupcu, naknadno na njegov zahtjev, dostaviti dodatne dokaze o provedenoj transakciji temeljem preslike potvrde o plaćanju, odnosno temeljem preslike izdatnice. Kad automatsko plaćanje s inače valjanom Karticom iz bilo kojeg razloga nije moguće, za kupljenu robu, odnosno izvršene usluge, prodajno mjesto može izdati zamjensku potvrdu o provedenoj transakciji, potpisom koje Kupac, odnosno Korisnik Kartice potvrđuje provedenu transakciju te izvršenje kupnje robe i/ili usluge po vrsti i količini. Svaki Kupac, odnosno Korisnik Kartice mora takvu zamjensku potvrdu potpisati te zadržati primjerak za evidenciju. Benzinski servisi Coral Croatia d.o.o. koji primaju Karticu nisu dužni Kupcu naknadno na zahtjev dostaviti dodatne dokaze o provedenoj transakciji temeljem preslike zamjenske potvrde.

4.9. Coral zadržava pravo formirati tzv. “stop listu” izdanih kartica na koju će, prema svojoj procjeni, uvrstiti sve one Kartice čiji korisnici ne podmiruju dospjele obveze, odnosno sve one Kartice za koje iz bilo kojeg razloga postoji sumnja da se radi o zlouporabi Kartice, kao i sve one Kartice za koje samostalno procijeni da bi korištenje Kartice moglo ugroziti naplatu nakon korištenja istih. Karticama uvrštenim na “stop listu”  plaćanje robe i usluge na prodajnim mjestima biti će onemogućeno, a djelatnici prodajnog mjesta imaju pravo, ali ne i obvezu, takvu Karticu oduzeti u slučaju pokušaja korištenja iste. Coral ima pravo naplatiti trošak deblokade Kupca i pripadajućih Kartica sukladno Odluci o visini naknade za usluge.

4.10. O gubitku ili krađi Kartice Kupac je dužan odmah telefonskim putem obavijestiti Coral putem telefona 0800 5771, a naknadno čim je to moguće i putem e-maila: [email protected], s navođenjem broja kartice te mjesta i vremena gubitka. U tom slučaju odgovornost Kupca po izgubljenoj ili ukradenoj kartici prestaje onog trenutka kada Kupac blokira karticu na web aplikaciji za administraciju Coral Pass kartica ili kada o tome telefonskim putem obavijesti Coral. Kupac će od Corala dobiti pristup web aplikaciji za administraciju Coral Pass kartica prilikom sklapanja ugovora. Nakon što Kupac obavijesti Coral o gubitku ili krađi kartice na ovaj način, Kartica će biti uvrštena na “stop listu” čime će njezino daljnje korištenje biti onemogućeno.

4.11. U slučaju korištenja Kartice od strane Kupca ili Korisnika na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima i Ugovorom, za sve troškove nastale takvim korištenjem Kartice odgovaraju neograničeno i solidarno Kupac i Korisnik Kartice. U slučaju nepoštivanja odredbi Općih uvjeta i Ugovora od strane Kupca/Korisnika i prodajnog mjesta, za troškove nastale takvim korištenjem Kartice odgovaraju neograničeno i solidarno Kupac/Korisnik i prodajno mjesto i to za sva potraživanja Corala nastala na temelju “zajedničkog” korištenja Kartice kao i za svu štetu prouzročenu takvim korištenjem Kartice.

4.12. Kartica je valjana do opoziva od strane Corala. Obje strane mogu ugovorni odnos prekinuti pisanim putem, bilo kada i iz bilo kojeg razloga, preporučenom poštanskom pošiljkom, uz poštivanje 30-dnevnog otkaznog roka. Osim toga, Coral može ugovorni odnos iz bitnih razloga, ponajprije zbog zlouporabe Kartice, kašnjenja kod plaćanja ili nastupa teškoća u plaćanju, ali i drugih bitnih razloga, bilo kada pisanim putem raskinuti bez obveze poštivanja otkaznog roka, te Karticu/e od tog trenutka blokirati. Coral također ima pravo odmah blokirati Karticu, ako je iz načina i opsega korištenja Kartice moguće zaključiti da korištenje Kartice nije u skladu s ovim Općim uvjetima.

4.13. Kartica je tijekom cijelog trajanja poslovnog odnosa vlasništvo Corala i prestaje važiti prestankom ugovornog odnosa i/ili opozivom, odnosno blokadom Kartice. U tim slučajevima Kupac je dužan Karticu odmah vratiti Coral-u. Coral ima pravo, u slučaju da Kupac ne ispuni svoju obvezu vraćanja Kartice, Karticu odmah blokirati i na trošak Kupca obavijestiti benzinske servise da Kartica više nije važeća.

4.14. Kupac se obvezuje da će Karticu koristiti samo toliko dugo dok je osigurano pravodobno plaćanje.

Kod nepravodobnog plaćanja ili neplaćanja, odnosno ako po mišljenju Corala ono nije osigurano, svako daljnje korištenje Kartice u suprotnosti je s Ugovorom i zabranjeno je svako njezino daljnje korištenje.

4.15. Ako Kupac kasni s plaćanjem, Coral ima pravo odbiti prihvat Kartice/a te bez prethodne opomene, Karticu/e odmah blokirati i o tome obavijestiti sve svoje benzinske servise; isto tako Kupac mora u slučaju zakašnjenja kod plaćanja platiti zatezne kamate čija je visina određena mjerodavnim propisima, te Coralu nadoknaditi sve troškove izvansudskog ili sudskog pokušaja naplate tražbine, troškove opomena, troškove odvjetničkih usluga, te troškove agencije za dobivanje informacije o bonitetu Kupca, odnosno sve ostale troškove koji mogu proizaći iz ove okolnosti.

4.16. U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane Kupca, Coral je ovlašten Kupca na to upozoriti i to uporabom nekog od navedenih načina: slanjem poruke na e-mail adresu kontakt osobe Kupca, pisanom opomenom poslanom putem telefaksa ili poštom preporučeno uz povratnicu. Ukoliko se upozorenje šalje poštom preporučeno uz povratnicu, adresa dostave kupcu je adresa koju je kupac sam naznačio u Pristupnici ili o kojoj je naknadno obavijestio Coral; ako se takva poštanska pošiljka vrati neuručena, smatra se da je Kupac zaprimio upozorenje danom slanja same pošiljke.

4.17. Ukoliko kupac po primitku opomene iz čl. 4.16. ne izvrši plaćanje svih svojih dospjelih obveza zajedno sa zakonskim zateznim kamatama u roku od 48 sati, Coral je ovlašten, osim zabrane korištenja

kartice, kupcu prisilno, koristeći sva sredstva osiguranja plaćanja i sve ostale zakonske mogućnosti, naplaćivati sve dospjele i nedospjele obveze.

4.18. Kupac/Korisnik ne može prilikom kupovine koristiti više vrsta Coral Kartica.

 

 

 1. CORAL PASS FLEET PREPAID KARTICA - specifične odredbe

5.1. Coral je ovlašten jednostrano opozvati i deaktivirati svaku Coral Pass FLEET PREPAID Karticu izdanu Kupcu na kojoj nema sredstava te po kojoj unutar 12 mjeseci nije evidentiran promet na prodajnim mjestima Coral Croatia d.o.o., a o tome je dužan obavijestiti kupca.

 

 

 1. REKLAMACIJE

Sve eventualne reklamacije na izdanu robu, isporučene usluge ili na podatke na izdatnici, uočene prilikom kupnje, Kupac i/ili Korisnik je dužan riješiti prije potpisivanja izdatnice i napuštanja prodajnog mjesta. Troškove postupaka za utvrđivanje opravdanosti prijave nedostataka robe i/ili usluga snose Kupac i Korisnik solidarno. U postupku utvrđivanja nedostatka priznaju se isključivo uzorci iz originalnog pakiranja ili uzorci uzeti na mjestu predaje robe uz prisustvo i potpis od prodavatelja ovlaštene osobe (minimalno dva zapečaćena i plombirana uzorka jedan za Kupca/Korisnika, drugi za Coral). Za rješavanje spora oko nedostataka u kvaliteti robe-naftnih derivata, mjerodavna je analiza društva ovlaštenog za vršenje djelatnosti predmetne kontrole, prema uzorku uzetom sa prodajnog mjesta prodavatelja. Analiza kvalitete se provodi na prijedlog i o trošku Kupca. Reklamacija ne odgađa plaćanje preuzete robe i usluga.

 

 1. RAZMJENA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U izvršenju ili povodom izvršenja usluge vezano uz Karticu može doći do razmjene i obrade osobnih podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 od 27.4.2016. godine (dalje u tekstu: Opća Uredba ili GDPR). U cilju zaštite osobnih podataka sukladno Općoj Uredbi te primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima (dalje u tekstu: Drugi propisi), Coral je dužan primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da se osobni podaci obrađuju u skladu sa zahtjevima Opće Uredbe i Drugih propisa te da se načinom obrade osigurava zaštita prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju (dalje u tekstu: Ispitanici).

 

VODITELJ OBRADE: Coral Croatia d.o.o., Pere Budmanija 5, 10000 Zagreb, OIB:72594208197

 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: [email protected]

 

U pogledu obrade osobnih podataka (ukoliko je primjenjivo) te svih pitanja vezanih uz GDPR (kao što su, uključujući, ali ne ograničavajući se na prikupljanje i obradu osobnih podataka, svrhe obrade, sigurnost osobnih podataka, Vaša prava, itd.) molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti na našoj web stranici ili istu možete dobiti na uvid u našem sjedištu svakog radnog dana, unutar radnog vremena.

 

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Kupac je dužan odmah obavijestiti Coral o svim promjenama koje se odnose na njegovo društvo, na Kupca osobno, ili na vozilo Kupca, na promjenu sjedišta odnosno prebivališta, promjenu registarskih

oznaka, te bilo kakve druge osobne, statusno-pravne ili druge promjene koje utječu na odnos povodom kojeg je izdana Kartica.

8.2. U slučaju da pojedina odredba u ovim Općim uvjetima postane nevaljana, sve ostale odredbe ostaju i dalje valjane i nepromijenjene. Coral se obvezuje da će nevaljane odredbe zamijeniti pravno valjanim.

8.3. Mjesto za izvršenje kupnje svih roba i usluga koje Kupac kupuje putem Kartice je svaki pojedini benzinski servis Coral Croatia d.o.o. u Republici Hrvatskoj.

8.4. Za moguće sporove koji bi mogli proizlaziti iz korištenja Kartice mjerodavan je isključivo stvarno nadležan sud u Zagrebu.

8.5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.08.2021. i vrijede do izdavanja novih Općih uvjeta poslovanja Coral Pass Fleet i Coral Pass Fleet Prepaid.